Regulamin realizacji programu „Karta Dużej Rodziny” dla hoteli i restauracji w sieci Hotele Diament S.A.

I. Postanowienia ogólne

 1. Program realizowany jest przez ZWIĄZEK DUŻYCH RODZIN „TRZY PLUS”, ul. Solec 81B/73A Warszawa, NIP: 9512220761, któremu zadanie realizacji programu powierzono przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.   z  2020  r. poz. 1348.).
 2. Partnerem programu jest spółka Hotele Diament S.A., ul. Dąbrowskiego 50, 41-100 Gliwice, NIP: 645-000-06-06
 3. Celem programu jest realizacja Karty Dużej Rodziny w rozumieniu ustawy.
 4. W ramach realizowanego programu jest przyznanie przez Partnera szczególnych uprawnień członkom rodziny wielodzietnej, o których mowa w ustawie. Ze szczególnych uprawnień przyznanych niniejszym programie może korzystać każdy członek rodziny wielodzietnej.
 5. Dokumentem potwierdzającym uprawnienie członka rodziny wielodzietnej do korzystania ze szczególnych uprawnień przyznanych na mocy niniejszej umowy jest Karta Dużej Rodziny.
 6. Partner realizujący program będzie weryfikował uprawnienia przysługujące członkom programu Karta Dużej Rodziny.
 7. Wykaz uprawnień przysługujący członkom programu Karta Dużej Rodziny został umieszczony na stronie hotelediament.pl
 8. Przyznanie szczególnych uprawnień członkom rodziny wielodzietnej w ramach realizacji programu w hotelach i restauracjach Partnera, odbywa się na koszt i w ramach środków własnych Partnera.


II. Lokalizacje zakres realizacji przywilejów w programie – Hotele:

Partner Adresy miejsc, w których będą przyznane szczególne uprawnienia Zakres szczególnych uprawnień

Hotele Diament S.A.
Hotel Diament Arsenal Palace Katowice/Chorzów****
41-500 Chorzów , ul. Paderewskiego 35Hotel Diament Bella Notte Katowice/Chorzów***
41-500 Chorzów , ul. Paderewskiego 35Hotel Diament Plaza Gliwice ****
44-100 Gliwice , ul. Zwycięstwa 30Hotel Diament Economy Gliwice***
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 42Park Hotel Diament Katowice****
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 37Hotel Diament Spodek Katowice***
40-005 Katowice, al. Korfantego 35Hotel Diament Vacanza Siemianowice***
41-100 Siemianowice Śl., ul. Olimpijska 4SPA & WELLNESS Hotel Diament Ustroń****
43-450 Ustroń, ul. Zdrojowa 3Hotel Diament Ustroń***
43-450 Ustroń, ul. Zdrojowa 3Park Hotel Diament Wrocław****
54-424 Wrocław, ul. Muchoborska 10Park Hotel Diament Zabrze****
41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 122aHotel Diament Zabrze ***
41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 122a
10 % rabat na rezerwacje dla pobytów w sieci Hoteli Diament od cen publicznych( z wyłączeniem ofert: Wielkanocnej, Świąt Bożego Narodzenia oraz okresu Sylwestrowo – Noworocznego ).Rabat obowiązuje przy rezerwacji bezpośredniej w hotelu: mail, telefon, własne systemy rezerwacji (to systemy dostępne tylko na stronach www.hotelediament.pl, www.diamentustron.pl ).

Zniżka nie łączy się z innymi promocjami czy programami lojalnościowymi.


III. Lokalizacje zakres realizacji przywilejów w programie – Restauracje

Partner Adresy miejsc, w których będą przyznane szczególne uprawnienia Zakres szczególnych uprawnień
Hotele Diament S.A. Restauracja Cesarska
41-500 Chorzów, ul. Paderewskiego 35Restauracja Poziom +
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 30Restauracja Vacanza
41-100 Siemianowice Śl., ul. Olimpijska 4Restauracja Atmosfera
43-450 Ustroń, ul. Zdrojowa 3Restauracja Diament
41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 122a
10% na zamówienia a’la carte w restauracjach sieci:

 • Poziom+ w Gliwicach,
 • Diament w Zabrzu,
 • Cesarska w Chorzowie,
 • Vacanza w Siemianowicach Śląskich,
 • Atmosfera Ustroń (z wyłączeniem oferty sylwestrowej).

Zniżka nie łączy się z innymi promocjami czy programami lojalnościowymi.


IV. Szczegółowe informacje dotyczące produktów objętych programem:

 1. Przez produkty objęte programem w ramach oferty hoteli z ceną publiczną należy rozumieć, oferty dostępne tylko na stronie www.hotelediament.pl
  • Cena Dnia – oferta elastyczna ze śniadaniem
  • Cena Dnia – oferta elastyczna bez śniadania
  • Podczas dokonywania rezerwacji w systemie należy dodać kod zniżkowy kartaduzejrodziny w celu włączenia rabatu.

 1. Przez produkty objęte programem w ramach oferty hoteli z ceną publiczną należy rozumieć, oferty dostępne tylko na stronie www.diamentustron.pl
  • Cena Dnia – ze śniadaniem
  • Cena Dnia – bez śniadania
  • Oferty pakietowe w cenie publicznej nie obejmującej obniżki z tytułu programu Diamentowa Karta
  • Podczas dokonywania rezerwacji w systemie należy dodać kod zniżkowy kartaduzejrodziny w celu włączenia rabatu.

 1. Z programu wyłączone są wszystkie oferty:
  • wszystkie oferty bezzwrotne dla których zastosowano obniżkę z tytułu przedpłaty
  • wszystkie oferty dla których zastosowano obniżkę z tytułu wymaganego dłuższego pobytu
  • wszystkie oferty w okresach: Wielkanocy, Świąt Bożego Narodzenia oraz okresu Sylwestrowo – Noworocznego
  • wszystkie oferty okresu sylwestrowego w restauracjach – bale sylwestrowe
 1. Przysługujące przywileje w programie Karta Dużej Rodziny nie sumują się z innymi promocjami i obniżkami realizowanym przez Partnera i mają zastosowanie w naliczaniu tylko od cen publicznych jak zaznaczono w pkt. 8 i 9.
 1. Członkom rodziny wielodzietnej, o których mowa w ustawie posiadającym uprawnienia w ramach programu Karta Dużej Rodziny nie przysługują te uprawnienia u Partnera dla rezerwacji dokonanych w innej formie i w innym miejscu, portalu rezerwacyjnym, u innego pośrednika niż bezpośrednia rezerwacja na stronach www Partnera tj. hotelediament.pl, www.diamentustron.pl, rezerwacje e-mail wysłane na adresy recepcji dostępne na stronach www Partnera, rezerwacje telefoniczne w recepcjach hoteli Partnera.


V. Reklamacje:

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Programu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zaistnienia przyczyny złożenia reklamacji.
 1. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 1. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Partnera z dopiskiem “Program Karta Dużej Rodziny”.
 1. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.


VI. Postanowienia końcowe:

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 1. Spory odnoszące się i wynikające z realizacji Programu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Partnera.
 2. Partner zastrzega sobie prawo do zmiany zasad realizacji Programu w wyniku dokonania zmian w jego realizacji w wyniku podpisania aneksu do umowy programowej z organizacją ZWIĄZEK DUŻYCH RODZIN „TRZY PLUS”. Informacja o zmianach będzie opublikowana na stronie internetowej partnera hotelediament.pl.

 

Back To Top