Zarząd Spółki HOTELE DIAMENT S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. J. Dąbrowskiego 50, 44-100 Gliwice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000355866, (dalej: Spółka), niniejszym informuje o wysłaniu do wszystkich akcjonariuszy Spółki pism w wykonaniu obowiązku nałożonego na Spółkę przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, dotyczącego pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Podstawa prawna – art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw:

Art.16.

  1. Spółka wzywa akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji współce oraz udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki.
  2. Wezwania, o których mowa wust.1, nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie. Pierwszego wezwania dokonuje się do dnia 30 czerwca 2020r.
  3. Złożenie dokumentów akcji współce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Back To Top